Popis služby DOZP

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Naše zařízení Sociální služby Šebetov je příspěvkovou organizací, zřízenou Jihomoravským krajem. Nachází se v klidném prostředí obce Šebetov, okres Blansko, mezi městy Boskovice a Jevíčko.

Plánovaná kapacita Domova je 65 lůžek, členěna do 4 oddělení.

Jednotlivá oddělení jsou dále rozdělena na menší komunity s průměrným počtem 5-ti uživatelů tak, aby poskytovaná péče byla plně v souladu s posláním a cílem služby při zachování níže uvedených zásad.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který v rámci individuálního přístupu umožňuje uživateli žít podle jeho přání a potřeb.

Naši uživatelé mají možnost vybírat ze široké nabídky volnočasových aktivit a zájmových činností, v rámci pracovní terapie navštěvovat některou z dílen nebo jen tak relaxovat při návštěvě snoezelenu, rehabilitace či procházkami v okolním rozsáhlém lesoparku, okrasné zahradě.

V obci je několik obchodů a dalších služeb (např. lékárna, kino, knihovna, kadeřnice …. ), které mohou uživatelé navštěvovat, provádět nákupy, a to sami nebo za pomoci svého klíčového pracovníka, jeho zástupce či dalšího pověřeného pracovníka (např. aktivizační pracovník).

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu. Během celého dne se o uživatele starají pracovníci přímé obslužné péče a zároveň je po celých 24 hodin přítomna zdravotní sestra.

 

Cílovou skupinou osob, pro kterou je služba DOZP určena jsou:

- osoby s kombinovaným postižením (Osoby s převažujícím mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením.)

- osoby s mentálním postižením

ve věku od 19 let a to pro muže i ženy, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, kvůli které potřebují nepřetržitou 24hodinovou péči a dohled druhé osoby a kterou nemohou zajišťovat rodinní příslušníci, blízké osoby ani terénní, ambulantní či pobytové pečovatelské služby.

 

Služba DOZP nemůže být poskytována :

- osobám, které neodpovídají cílové skupině

- osobám, které mohou ohrozit (sebe či okolí) pro akutní či chronickou závislost na návykových látkách (vč. alkoholu)

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče (kterou lze poskytovat jen v lůžkových zdravotnických zařízeních)

- osobám se smyslovým postižením, které vyžadují speciální a odbornou péči (vč. speciálního vybavení a specifické komunikace)

- osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití vlivem agresivního či jinak nepřizpůsobivého chování (z důvodu chronického nestabilizovaného duševního onemocnění, poruch osobnosti, poruch autistického spektra apod.)

- osobám trpícím infekčním onemocněním v akutní fázi, jejichž léčení vyžaduje léčbu ve zdravotnickém zařízení.

 

POSLÁNÍM Domova pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Šebetov, p.o. je podpora smysluplného a plnohodnotného života lidí s mentálním postižením a přidruženými onemocněními.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojný život, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na uživatele tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vazby a zajištění možnosti a podmínek pro využívání běžně dostupných veřejných zdrojů.

 

CÍLEM poskytované sociální služby – Domov pro osoby se zdravotním postižením je :

  • uživatel, který je podporován v rozvoji či udržení soběstačnosti

  • uživatel, kterému je poskytována služba s ohledem na jeho individuální potřeby s důrazem na zachování jeho důstojnosti, a který je podporován v samostatném rozhodování

  • uživatel, který pomocí služby DOZP udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými,

a to při zachování těchto zásad:

- individuální přístup - služba je poskytována na základě individuálních potřeb a aktuálního zdravotního stavu uživatele tak, aby co nejdéle a v co největší míře byla zachována soběstačnost, schopnost sebeobsluhy a stávajících schopností a dovedností uživatele.

- respektování důstojnosti a práv uživatelů – zaměstnanci respektují všechny uživatele jako jedinečnou osobnost a projevují jim úctu, bez ohledu na omezení vyplývajících ze změn jejich zdravotního stavu či duševních schopností, přistupují k nim citlivě a profesionálně a nezneužívají jejich závislosti na pomoci personálu. Přistupují k uživatelům jako k sobě rovným, nedělají rozdíly mezi uživateli a respektují jeho životní zvyklosti.

- zásada odborného a odpovědného přístupu zaměstnanců služby k uživatelům – službu poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si průběžně doplňuje poznatky cíleným vzděláváním zaměřeným na specifické potřeby cílové skupiny a získané informace využívá při zkvalitňování poskytované péče

- zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o osobních záležitostech uživatele, povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení pracovního poměru v organizaci.

Služba DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM je poskytována v historické dvoupodlažní budově Zámek s půdní nadstavbou a vnitřním nádvořím.

 

V přízemí budovy DOMOVA se nachází – recepce, kancelář ředitelky, kancelář úseku sociální práce, kanceláře ekonomického a technického úseku, místnost pracovní terapie – keramická dílna, dále technické zázemí (kuchyně, centrální jídelna, prádelna, sklady apod.).

Prostory služby DOZP jsou převážně bezbariérové.

V prvním patře budovy DOMOVA jsou pokoje uživatelů, rozděleny do dvou oddělení ZI a ZII s kapacitou 15 a 14 lůžek, ošetřovna – pracovna Zdravotního dispečinku a pracovna pracovní terapie - textilní dílna. Společenská místnost v prvním patře (tzv. kaple) slouží k pořádání koncertů, bohoslužeb a dalších různých akcí pro uživatele, zaměstnance a případné návštěvníky zařízení nebo jako zázemí při návštěvách rodinných příslušníků a známých.

 

V půdní nadstavbě budovy DOZP jsou dvě samostatná oddělení - ZIII a ZIV s kapacitou 18 a 18 lůžek. Součástí oddělení je i relaxační místnost – SNOEZELEN, která slouží všem uživatelům.

Mezi odděleními ZIII a ZIV je komunikační chodba, která slouží jako odpočinková zóna a je zde umístěna knihovna.

V okolí budovy DOZP je rozsáhlý lesopark a okrasná zahrada sloužící k relaxaci uživatelů.

Ve dvoře se nachází pracovna pracovní terapie – dílna pro práci s přírodninami a dílny údržby.

V neposlední řadě mohou uživatelé služby DOZP využívat služeb REHABILITACE, která se nachází v budově DZR – Pavilon v obytném podkroví a je jim k dispozici i venkovní bazén, který se nachází za budovou DZR – Pavilon a tělocvična v suterénu budovy Pavilon.

Přímo v zařízení mají uživatelé možnost využívat služeb kadeřnice nebo pedikérky.

V přízemí hlavní budovy naproti recepci je umístěn telefonní automat.