Aktuality

Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o., s účinností

od 25. května 2020 až do odvolání

 

Tímto opatřením upravuji režim návštěv v našich pobytových službách: Domov pro osoby se zvláštním režimem (DZR) a Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) z důvodu epidemiologické situace v návaznosti na platnou legislativu s cílem prevence šíření virem COVID-19, a to následovně:

 

 1. Koordinace návštěv do zařízení

1.1. Je nutné předchozí domluvení /nahlášení návštěvy telefonickou formou. Současně mohou z důvodu zajištění bezpečnosti probíhat maxim. 4 návštěvy na 1 pobytové službě.

Domov pro osoby se zvláštním režimem –

tel. číslo: 721 387 440 (723 726 838)

Domov pro osoby se zdravotním postižením –

tel. číslo: 702 222 839 (722 119 122)

1.2 Návštěvy musí mít vždy roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.

1.3. Všechny návštěvy musí být registrovány na recepci, kde si vyzvednou ceduli návštěva (uváděno: jméno osoby, vztah k uživateli – rodinný příslušník, jiná blízká osoba, kontaktní údaje- adresa bydliště, telefon, dále je uváděn čas a doba trvání návštěvy). Nutný je podepsaný informovaný souhlas jednotlivých návštěv.

1.4. Čas návštěvy bude stanovený předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.

1.5. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.

1.6. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, kdy navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

1.7. Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, v případě příznaků je návštěva zakázána.

1.8. Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37°C, je návštěva zakázána.

1.9. Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. V tomto případě řešeno individuálně.

 

 1. Potkávací zóny pro návštěvy

2.1.Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách budovy Pavilon (DZR) – altán a venkovní prostory okolo budovy Pavilon.

Budova Zámek (DOZP) – nádvoří anebo v případě nepříznivého počasí přízemí budovy Zámku (vyčleněno místo).

2.2. Návštěvy za uživatelem v Domově se zvláštním režimem (Pavilon) vychází od recepce venkovním prostorem k budově Pavilon. Je umožněn přesun i autem. Zaparkování u budovy Pavilon na vyznačeném místě. Recepční nahlásí telefonicky službě konající zdravotní sestře návštěvu a ta zajistí další kontakt s uživatelem.

2.3. Návštěvy za uživatelem v Domově pro osoby se zdravotním postižením (Zámek). Recepční rovněž nahlásí telefonicky službě konající zdravotní sestře návštěvu. Návštěva setrvá do příchodu pracovníka na nádvoří.

2.4. Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 m.

2.5. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.

          

V Šebetově dne 22.5.2020
Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

.....................................................................

Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o., s účinností

od 25. května 2020 až do odvolání

 

Tímto opatřením upravuji režim návštěv v naší pobytové službě: Chráněné bydlení (CHB) z důvodu epidemiologické situace v návaznosti na platnou legislativu s cílem prevence šíření virem COVID-19, a to následovně:

 

 1. Koordinace návštěv do zařízení

     Je nutné předchozí domluvení /nahlášení návštěvy telefonickou formou.

     Chráněné bydlení – tel. číslo: 720 179 155 (728 091 723)

 

 1. Termín návštěvy bude odsouhlasený. Návštěva bude probíhat z důvodu bezpečnosti ve venkovních prostorách za dodržení bezpečnostních opatření. Klient i návštěva musí mít roušku a budou dodržovat alespoň 1,5m odstup.

 

 1. Návštěva nevykazuje příznaky koronaviru a onemocnění COVID-19 (příloha).

 

 1. Maximální doporučená doba návštěvy je 1 hodina.

 

V Šebetově dne 25.5.2020

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

                                                                                                                                               Příloha

Příznaky koronaviru a onemocnění COVID-19

Popis nového koronaviru a onemocnění COVID-19

Koronaviry patří do velké skupiny virů, které vyvolávají onemocnění u lidí, a to od běžného nachlazení až po těžší průběh onemocnění. COVID-19 je infekční onemocnění způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2)

Šíření viru

Lidé se mohou nakazit COVID-19 vdechováním infekčním kapének, obsahujících virus od infikovaných lidí, kteří kašlou nebo kýchají. Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným dotykem sliznic, tedy nosu, úst či očí.

Symptomy onemocnění COVID-19

Mezi hlavní příznaky patří:

 • Horečka
 • Suchý kašel
 • Obtížné dýchání, dušnost
 • Bolest svalů, bolest v krku, migrény
 • Únava
 • Závratě a zvracení
 • Průjem

Ochrana před nákazou (obecně)

Abyste chránili sebe i ostatní, doporučuje se vyhýbat kontaktu s lidmi, kteří vykazují známky onemocnění, zejména pokud kašlou či kýchají. Noste roušku či respirátor.

Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo používejte rukáv, nikdy ne dlaň ruky. Použitý kapesník ihned vyhoďte do uzavřeného koše a umyjte si ruce mýdlem a vodou.

Nedotýkejte se nemytýma rukama obličeje, především očí, nosu a úst.

Pravidelně si umývejte ruce mýdlem a vodou po dobu alespoň 20 sekund NEBO použijte desinfekci na bázi alkoholu a to vždy po kašlání, smrkání, před jídlem a manipulací s potravinami, po použití toalety, po dotyku s povrchy na veřejných místech.

Při kontaktu s ostatními lidmi dodržujte vzdálenost minimálně 1,5 metr mezi vámi a ostatními, pokud je to možné (zejména u lidí, kteří kašlou či kýchají).

V případě podezření na onemocnění

 

Zůstaňte doma, nechoďte do práce a kontaktujte zaměstnavatele. Dále se telefonicky obraťte na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví, viz odkaz: /data/File/leden_2020/Leták Linka kolegiální podpory 2020-web a fb .1200x629px.pdf

----------------------------------------------

Vážení zájemci o sociální službu,

z důvodu epidemiologické situace – koronavirus, Vás žádám, abyste si informace o našich službách až do odvolání zjišťovali telefonicky (na tel. 721 606 035 – sociální pracovnice, 516 465 438 – recepce, přepojí Vás na sociální úsek) či korespondenčně (Sociální služby Šebetov, p.o, Šebetov 1, 67935 Šebetov, e-mail: lucie.smeralova@socialnisluzbysebetov.cz; marie.hudcova@socialnisluzbysebetov.cz) .

Je to z důvodu bezpečnosti našich klientů. V případě nezbytnosti lze po předchozí domluvě přijít na schůzku, která proběhne při zajištění hygienických opatřeních.

Děkuji za pochopení.

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka v.r.

--------------------------------------------------------------------------

Rozpis pracovních nedělí na sociálním úseku:

26.1., 23.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., v červenci vyjímečně 12.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 27.12.2020. Pracovnice sociálního úseku budou přítomny v zaměstnání a veškeré připomínky, stížnosti, podněty k poskytované péči budou projednávat s blízkými osobami klientů, kteří nemají možnost přijet v úředních hodinách na sociálním úseku.

--------------------------------------------

Od 1.1.2020 došlo ke změně ceníku Domova pro osoby se zdravotním postižením, Domova se zvláštním režimem a v Chráněném bydlení.

-----------------------------------------------------

CERTIFIKÁT VÁŽKA

Dne 14. ledna 2019 byl udělen naší pobytové sociální službě

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM certifikát VÁŽKA.

Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby

pro lidi s demencí.

Udělení certifikátu předcházel audit, který proběhl 19. prosince 2018.

 

Členky auditorského týmu hodnotily kvalitu ve 4 základních oblastech:

 • Péče o lidi s demencí

  (filozofie péče, aktivity, spolupráce s rodinou a přáteli, důstojnost, zdravotní péče, bezpečnost, výživa,…)

 • Architektonické řešení a vybavení zařízení

  (první dojem, společné prostory, pokoje, … )

 • Personál

  (počet, kvalifikace, potřeby personálu, zaškolení,…)

 • Grandmothers test

  (chtěl/a bych do tohoto zařízení umístit svoji matku)

   

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

 

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení.

U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující.

Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují.

ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.

více na: www.alzheimer.cz