Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu epidemiologické situace s účinností od 21.9.2020 až do odvolání.

-----------------------------------------

Sociální služby Šebetov, p.o., vypisují výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník/pracovnice

Nástup: od 1.1.2021

Platové podmínky: dle nařízení vlády 341/2017 Sb.

Požadavky:

Absolvování vyššího odborného studia anebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studiu se zaměřením na sociální práci.

Výhodou je praxe s cílovou skupinou senioři.

Životopisy zasílejte do 9.10.2020 včetně na adresu: Sociální služby Šebetov, p.o., 679 35  Šebetov 1 nebo na e-mail: posta@socialnisluzbysebetov.cz

-----------------------------------------------

Opatření ředitelky v návaznosti na COVID 19 v Sociálních službách Šebetov, p.o., s účinností od 1. července 2020 až do odvolání

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ze dne 29. června 2020 č.j. MZDR 1621/4/2020 se s účinností od 1. července omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb v pobytové formě a musí se dodržovat následující pravidla:

 

 1. Osoby, které chtějí navštívit uživatele Sociálních služeb Šebetov dodržují pravidla podle výše uvedeného opatření dle „Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o., s účinností od 25. května 2020 ze dne 22.5.2020 (pro DZR, DOZP i CHB).

Nově s účinností od 1. července 2020 doplňuji podpisem osob (které vykonají návštěvu dle stanoveného opatření) tzv. Čestného prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Toto bude realizováno na recepci příslušným pracovníkem konajícím službu, viz příloha. Zároveň návštěva bude informována o příznacích virového infekčního onemocnění.

 

 1. S účinností ode dne 1. července až do odvolání jsou všechny osoby v zařízeních sociálních služeb povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.

 

 1. Nadále platí sledování zdravotního stavu klientů zařízení pobytových sociálních služeb.

Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020

Stále platí povinnost pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich pobytových zařízeních poskytovány služby (zejména měřit 2x denně tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračních onemocnění) a v případě podezření na COVID-19 ihned izolovat a kontaktovat místně příslušný orgán veřejného zdraví.

 

 1. Nadále platí měřit teplotu zaměstnancům při vstupu a výstupu ze zaměstnání (recepce). I nadále platí měření teploty všem příchozím do budovy Sociálních služeb Šebetov, p.o., z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví klientů a zaměstnanců.

 

 1. Testování zaměstnanců

Mimořádné opatření MZ ČR č. 15757/2020 zrušeno.

V Sociálních službách Šebetov, p.o., dle stavu zásob bude probíhat testování u nově přijatých zaměstnanců.

 

 1. Rizikový kontakt zaměstnanců Sociálních služeb

Mimořádné opatření MZ ČR č. 15932/2020.

Pokud dojde k přímému kontaktu pracovníka s osobou s COVID-19 bez ochranných pomůcek, uvědomí o tom pracovník zaměstnavatele. Zaměstnavatel postupuje podle platného nařízení.

 

 1. Zároveň tímto doporučuji v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců a klientů Sociálních služeb Šebetov, p.o., aby při výběru místa trávení dovolené v zahraničí sledovali tzv. SEMAFOR a řídili se všeobecnými doporučeními v této záležitosti.

 

 1. Zároveň tímto upozorňuji, že bylo zrušeno omezení pohybu klientů pobytových služeb mimo zařízení. Doporučuji ale zvážit vycházky anebo pobyt mimo zařízení v návaznosti na ochranu svého zdraví, ale i ostatních klientů. Pokud dojde k vycházce anebo pobytu mimo zařízení, dbejte na dodržování patřičné hygieny a dezinfekce rukou a samozřejmě nošení roušky.

 

V Šebetově dne 30.6.2020

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

 

Příloha: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o., s účinností

od 25. května 2020 až do odvolání

 

Tímto opatřením upravuji režim návštěv v našich pobytových službách: Domov pro osoby se zvláštním režimem (DZR) a Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) z důvodu epidemiologické situace v návaznosti na platnou legislativu s cílem prevence šíření virem COVID-19, a to následovně:

 

 1. Koordinace návštěv do zařízení

1.1. Je nutné předchozí domluvení /nahlášení návštěvy telefonickou formou. Současně mohou z důvodu zajištění bezpečnosti probíhat maxim. 4 návštěvy na 1 pobytové službě.

Domov pro osoby se zvláštním režimem –

tel. číslo: 721 387 440 (723 726 838)

Domov pro osoby se zdravotním postižením –

tel. číslo: 702 222 839 (722 119 122)

1.2 Návštěvy musí mít vždy roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.

1.3. Všechny návštěvy musí být registrovány na recepci, kde si vyzvednou ceduli návštěva (uváděno: jméno osoby, vztah k uživateli – rodinný příslušník, jiná blízká osoba, kontaktní údaje- adresa bydliště, telefon, dále je uváděn čas a doba trvání návštěvy). Nutný je podepsaný informovaný souhlas jednotlivých návštěv.

1.4. Čas návštěvy bude stanovený předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.

1.5. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.

1.6. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, kdy navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

1.7. Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, v případě příznaků je návštěva zakázána.

1.8. Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37°C, je návštěva zakázána.

1.9. Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. V tomto případě řešeno individuálně.

 

 1. Potkávací zóny pro návštěvy

2.1.Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách budovy Pavilon (DZR) – altán a venkovní prostory okolo budovy Pavilon.

Budova Zámek (DOZP) – nádvoří anebo v případě nepříznivého počasí přízemí budovy Zámku (vyčleněno místo).

2.2. Návštěvy za uživatelem v Domově se zvláštním režimem (Pavilon) vychází od recepce venkovním prostorem k budově Pavilon. Je umožněn přesun i autem. Zaparkování u budovy Pavilon na vyznačeném místě. Recepční nahlásí telefonicky službě konající zdravotní sestře návštěvu a ta zajistí další kontakt s uživatelem.

2.3. Návštěvy za uživatelem v Domově pro osoby se zdravotním postižením (Zámek). Recepční rovněž nahlásí telefonicky službě konající zdravotní sestře návštěvu. Návštěva setrvá do příchodu pracovníka na nádvoří.

2.4. Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 m.

2.5. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.

          

V Šebetově dne 22.5.2020
Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

.....................................................................

Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o., s účinností

od 25. května 2020 až do odvolání

 

Tímto opatřením upravuji režim návštěv v naší pobytové službě: Chráněné bydlení (CHB) z důvodu epidemiologické situace v návaznosti na platnou legislativu s cílem prevence šíření virem COVID-19, a to následovně:

 

 1. Koordinace návštěv do zařízení

     Je nutné předchozí domluvení /nahlášení návštěvy telefonickou formou.

     Chráněné bydlení – tel. číslo: 720 179 155 (728 091 723)

 

 1. Termín návštěvy bude odsouhlasený. Návštěva bude probíhat z důvodu bezpečnosti ve venkovních prostorách za dodržení bezpečnostních opatření. Klient i návštěva musí mít roušku a budou dodržovat alespoň 1,5m odstup.

 

 1. Návštěva nevykazuje příznaky koronaviru a onemocnění COVID-19 (příloha).

 

 1. Maximální doporučená doba návštěvy je 1 hodina.

 

V Šebetově dne 25.5.2020

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

                                                                                                                                               Příloha

Příznaky koronaviru a onemocnění COVID-19

Popis nového koronaviru a onemocnění COVID-19

Koronaviry patří do velké skupiny virů, které vyvolávají onemocnění u lidí, a to od běžného nachlazení až po těžší průběh onemocnění. COVID-19 je infekční onemocnění způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2)

Šíření viru

Lidé se mohou nakazit COVID-19 vdechováním infekčním kapének, obsahujících virus od infikovaných lidí, kteří kašlou nebo kýchají. Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným dotykem sliznic, tedy nosu, úst či očí.

Symptomy onemocnění COVID-19

Mezi hlavní příznaky patří:

 • Horečka
 • Suchý kašel
 • Obtížné dýchání, dušnost
 • Bolest svalů, bolest v krku, migrény
 • Únava
 • Závratě a zvracení
 • Průjem

Ochrana před nákazou (obecně)

Abyste chránili sebe i ostatní, doporučuje se vyhýbat kontaktu s lidmi, kteří vykazují známky onemocnění, zejména pokud kašlou či kýchají. Noste roušku či respirátor.

Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo používejte rukáv, nikdy ne dlaň ruky. Použitý kapesník ihned vyhoďte do uzavřeného koše a umyjte si ruce mýdlem a vodou.

Nedotýkejte se nemytýma rukama obličeje, především očí, nosu a úst.

Pravidelně si umývejte ruce mýdlem a vodou po dobu alespoň 20 sekund NEBO použijte desinfekci na bázi alkoholu a to vždy po kašlání, smrkání, před jídlem a manipulací s potravinami, po použití toalety, po dotyku s povrchy na veřejných místech.

Při kontaktu s ostatními lidmi dodržujte vzdálenost minimálně 1,5 metr mezi vámi a ostatními, pokud je to možné (zejména u lidí, kteří kašlou či kýchají).

V případě podezření na onemocnění

 

Zůstaňte doma, nechoďte do práce a kontaktujte zaměstnavatele. Dále se telefonicky obraťte na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví, viz odkaz: /data/File/leden_2020/Leták Linka kolegiální podpory 2020-web a fb .1200x629px.pdf

----------------------------------------------

Vážení zájemci o sociální službu,

z důvodu epidemiologické situace – koronavirus, Vás žádám, abyste si informace o našich službách až do odvolání zjišťovali telefonicky (na tel. 721 606 035 – sociální pracovnice, 516 465 438 – recepce, přepojí Vás na sociální úsek) či korespondenčně (Sociální služby Šebetov, p.o, Šebetov 1, 67935 Šebetov, e-mail: lucie.smeralova@socialnisluzbysebetov.cz; marie.hudcova@socialnisluzbysebetov.cz) .

Je to z důvodu bezpečnosti našich klientů. V případě nezbytnosti lze po předchozí domluvě přijít na schůzku, která proběhne při zajištění hygienických opatřeních.

Děkuji za pochopení.

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka v.r.

--------------------------------------------------------------------------

Rozpis pracovních nedělí na sociálním úseku:

26.1., 23.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., v červenci vyjímečně 12.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 27.12.2020. Pracovnice sociálního úseku budou přítomny v zaměstnání a veškeré připomínky, stížnosti, podněty k poskytované péči budou projednávat s blízkými osobami klientů, kteří nemají možnost přijet v úředních hodinách na sociálním úseku.

--------------------------------------------

Od 1.1.2020 došlo ke změně ceníku Domova pro osoby se zdravotním postižením, Domova se zvláštním režimem a v Chráněném bydlení.

-----------------------------------------------------

CERTIFIKÁT VÁŽKA

Dne 14. ledna 2019 byl udělen naší pobytové sociální službě

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM certifikát VÁŽKA.

Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby

pro lidi s demencí.

Udělení certifikátu předcházel audit, který proběhl 19. prosince 2018.

 

Členky auditorského týmu hodnotily kvalitu ve 4 základních oblastech:

 • Péče o lidi s demencí

  (filozofie péče, aktivity, spolupráce s rodinou a přáteli, důstojnost, zdravotní péče, bezpečnost, výživa,…)

 • Architektonické řešení a vybavení zařízení

  (první dojem, společné prostory, pokoje, … )

 • Personál

  (počet, kvalifikace, potřeby personálu, zaškolení,…)

 • Grandmothers test

  (chtěl/a bych do tohoto zařízení umístit svoji matku)

   

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

 

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení.

U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující.

Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují.

ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.

více na: www.alzheimer.cz