Popis služby DZR

Naše zařízení Sociální služby Šebetov je příspěvkovou organizací, zřízenou Jihomoravským krajem. Nachází se v klidném prostředí obce Šebetov, okres Blansko, mezi městy Boskovice a Jevíčko.

Naše zařízení poskytuje pobytovou službu typu Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR nebo Domov) od 1. 1. 2016.

DNE 14. LEDNA 2019 BYL UDĚLEN NAŠÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ CERTIFIKÁT VÁŽKA.

Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Udělení certifikátu předcházel audit, který proběhl 19. prosince 2018.

 

Plánovaná kapacita Domova je 60 lůžek, členěna do 3 oddělení.

Jednotlivá oddělení jsou dále rozdělena na menší komunity s průměrným počtem 5-ti uživatelů tak, aby poskytovaná péče byla plně v souladu s posláním a cílem služby při zachování níže uvedených zásad.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který v rámci individuálního přístupu umožňuje uživateli žít podle jeho přání a potřeb.

Naši uživatelé mají možnost vybírat ze široké nabídky volnočasových aktivit a zájmových činností, v rámci pracovní terapie navštěvovat některou z dílen nebo jen tak relaxovat při návštěvě snoezelenu, rehabilitace či procházkami v okolním rozsáhlém lesoparku, okrasné zahradě.

                                                                                    

     

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu. Během celého dne se o uživatele starají pracovníci přímé obslužné péče a zároveň je po celých 24 hodin přítomna zdravotní sestra.

 

Cílovou skupinou, pro kterou je služba DZR určena jsou :

 • OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

  (Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými demencemi)

  ve věku od 50 let a to pro muže i ženy.

 • Osoby jsou vlivem Alzheimerova onemocnění nebo syndromu demence zcela nebo částečně závislé na pomoci jiné osoby.

 • Nachází se v nepříznivé sociální situaci - nepříznivá sociální situace je nepříznivý zdravotní stav osoby, která vyžaduje 24hodinovou péči a dohled druhé osoby a nelze toho dosáhnout za pomoci rodiny, blízkých osob, terénní pečovatelské služby, ambulantní služby, odlehčovací služby.

 

Služba DZR nemůže být poskytována :

 • osobám, které neodpovídají cílové skupině

 • osobám, které mohou ohrozit (sebe či okolí) pro akutní či chronickou závislost na návykových látkách (vč. alkoholu)

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče (kterou lze poskytovat jen v lůžkových zdravotnických zařízeních)

 • osobám se smyslovým postižením, které vyžadují speciální a odbornou péči (vč. speciálního vybavení a specifické komunikace)

 • osobám trpícím infekčním onemocněním v akutní fázi, jejichž léčení vyžaduje léčbu ve zdravotnických zařízeních

 •  

 • Posláním Domova je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami v důsledku duševního onemocnění způsobeného demencí, a tím jim umožnit důstojný a spokojený život.

 • Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

   

  Cílem poskytované sociální služby:

 • Uživatel, kterému je poskytována služba s ohledem na jeho individuální potřeby s důrazem na zachování jeho důstojnosti.

 • Uživatel, u kterého s pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti výskytu projevů nežádoucího chování.

 • Uživatel, u kterého s pomocí služby DZR dochází k zachování, případně dalšímu rozvoji získaných sociálních a společenských návyků a dovedností, navázat na přirozený způsob života, a k udržení sociálních vazeb s jeho blízkými.

  a to při zachování těchto zásad :

 • individuální přístup - služba je poskytována na základě individuálních potřeb a aktuálního zdravotního stavu uživatele tak, aby co nejdéle a v co největší míře byla zachována soběstačnost, schopnost sebeobsluhy a stávajících schopností a dovedností uživatele.

 • respektování důstojnosti a práv uživatelů, rovný přístup k uživatelům – zaměstnanci respektují všechny uživatele jako jedinečnou osobnost a projevují jim úctu, bez ohledu na omezení vyplývajících ze změn jejich zdravotního stavu či duševních schopností, přistupují k nim citlivě a profesionálně a nezneužívají jejich závislosti na pomoci personálu. Přistupují k uživatelům jako k sobě rovným, nedělají rozdíly mezi uživateli a respektují jeho životní zvyklosti

 • zásada odborného a odpovědného přístupu zaměstnanců služby k uživatelům – službu poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, kterýsi průběžně doplňuje poznatky cíleným vzděláváním zaměřeným přímo na specifické potřeby cílové skupiny a získané informace využívá při zkvalitňování poskytované péče.

 • zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o osobních záležitostech uživatele, povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení pracovního poměru v organizaci.

 

Služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je poskytována v dvoupodlažní budově s obytným podkrovím.

Správní a technické zázemí společné pro všechny poskytované služby je umístěno v přízemí hlavní budovy DOZP (budova zámku), kde se nachází – recepce, kancelář ředitelky, kancelář úseku sociální práce, kanceláře ekonomického a technického úseku, místnost pracovní terapie – keramická dílna, dále technické zázemí (kuchyně, centrální jídelna, prádelna, sklady).

Hlavní budova je s budovou DZR spojena krytým spojovacím krčkem.

      

Prostory služby DZR jsou převážně bezbariérové.

V přízemí budovy Domova se nachází oddělení P1 s kapacitou 23 lůžek, součástí oddělení je také denní místnost pro pracovníky přímé péče. V přízemí budovy Domova se náchází ještě místnost pro kadeřnici a pedikůru.

V prvním patře se nachází oddělení P2 s kapacitou 22 lůžek, součástí oddělení je i kancelář vedoucí služby Domov se zvláštním režimem, která zároveň slouží i jako denní místnost pracovníků přímé péče oddělení P2.

V obytném podkroví se nachází oddělení P3 s celkovou kapacitou 15 lůžek a samostatná místnost pro rehabilitaci.

Uživatelé mají v letním období k dispozici venkovní bazén, který se nachází za budovou Domova a během celého roku je k dispozici tělocvična v suterénu budovy Domova, která je vybavena pojízdnou plošinou pro imobilní uživatele.