Popis služby DZR

Naše zařízení Sociální služby Šebetov je příspěvkovou organizací, zřízenou Jihomoravským krajem. Nachází se v klidném prostředí obce Šebetov, okres Blansko, mezi městy Boskovice a Jevíčko.

Naše zařízení poskytuje pobytovou službu typu Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR nebo Domov) od 1. 1. 2016.

Celková kapacita Domova je 65 lůžek, členěna do 3 oddělení.

Jednotlivá oddělení jsou dále rozdělena na menší komunity s průměrným počtem 5-ti uživatelů tak, aby poskytovaná péče byla plně v souladu s posláním a cílem služby při zachování níže uvedených zásad.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který v rámci individuálního přístupu umožňuje uživateli žít podle jeho přání a potřeb.

Naši uživatelé mají možnost vybírat ze široké nabídky volnočasových aktivit a zájmových činností, v rámci pracovní terapie navštěvovat některou z dílen nebo jen tak relaxovat při návštěvě snoezelenu, rehabilitace či procházkami v okolním rozsáhlém lesoparku, okrasné zahradě.

     

     

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu. Během celého dne se o uživatele starají pracovníci přímé obslužné péče a zároveň je po celých 24 hodin přítomna zdravotní sestra.

 

Cílovou skupinou, pro kterou je služba DZR určena jsou :

 • OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

  (Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými demencemi)

  ve věku od 19 let a to pro muže i ženy.

 

Služba DZR nemůže být poskytována :

 • osobám, které neodpovídají cílové skupině

 • osobám, které mohou ohrozit (sebe či okolí) pro akutní či chronickou závislost na návykových látkách (vč. alkoholu)

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče (kterou lze poskytovat jen v lůžkových zdravotnických zařízeních)

 • osobám se smyslovým postižením, které vyžadují speciální a odbornou péči (vč. speciálního vybavení a specifické komunikace)

 • osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití vlivem agresivního či jinak nepřizpůsobivého chování (kterým ohrožuje bezpečnost svoji či svého okolí a jejichž stav není ovlivnitelný léčbou )

 • osobám trpícím infekčním onemocněním v akutní fázi, jejichž léčení vyžaduje léčbu ve zdravotnických zařízeních

   

  Posláním Domova je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami v důsledku duševního onemocnění způsobeného demencí, a tím jim umožnit důstojný a spokojený život.

  Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

   

  Cílem poskytované sociální služby:

 • Uživatel, kterému je poskytována služba s ohledem na jeho individuální potřeby s důrazem na zachování jeho důstojnosti.

 • Uživatel, u kterého s pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti výskytu projevů nežádoucího chování.

 • Uživatel, u kterého s pomocí služby DZR dochází k zachování, případně dalšímu rozvoji získaných sociálních a společenských návyků a dovedností, navázat na přirozený způsob života, a k udržení sociálních vazeb s jeho blízkými.

  a to při zachování těchto zásad :

 • individuální přístup - služba je poskytována na základě individuálních potřeb a aktuálního zdravotního stavu uživatele tak, aby co nejdéle a v co největší míře byla zachována soběstačnost, schopnost sebeobsluhy a stávajících schopností a dovedností uživatele.

   

 • respektování důstojnosti a práv uživatelů, rovný přístup k uživatelům – zaměstnanci respektují všechny uživatele jako jedinečnou osobnost a projevují jim úctu, bez ohledu na omezení vyplývajících ze změn jejich zdravotního stavu či duševních schopností, přistupují k nim citlivě a profesionálně a nezneužívají jejich závislosti na pomoci personálu. Přistupují k uživatelům jako k sobě rovným, nedělají rozdíly mezi uživateli a respektují jeho životní zvyklosti

 

 • zásada odborného a odpovědného přístupu zaměstnanců služby k uživatelům – službu poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, kterýsi průběžně doplňuje poznatky cíleným vzděláváním zaměřeným přímo na specifické potřeby cílové skupiny a získané informace využívá při zkvalitňování poskytované péče.

   

 • zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o osobních záležitostech uživatele, povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení pracovního poměru v organizaci.

 

Služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je poskytována v dvoupodlažní budově s obytným podkrovím.

Správní a technické zázemí společné pro všechny poskytované služby je umístěno v přízemí hlavní budovy DOZP (budova zámku), kde se nachází – recepce, kancelář ředitelky, kancelář úseku sociální práce, kanceláře ekonomického a technického úseku, místnost pracovní terapie – keramická dílna, dále technické zázemí (kuchyně, centrální jídelna, prádelna, sklady).

Hlavní budova je s budovou DZR spojena krytým spojovacím krčkem.

      

Prostory služby DZR jsou převážně bezbariérové.

V přízemí budovy Domova se nachází oddělení P1 s kapacitou 26 lůžek, součástí oddělení je také denní místnost pro pracovníky přímé péče. V přízemí budovy Domova se náchází ještě místnost pro kadeřnici a pedikůru.

V prvním patře se nachází oddělení P2 s kapacitou 24 lůžek, součástí oddělení je i kancelář vedoucí služby Domov se zvláštním režimem, která zároveň slouží i jako denní místnost pracovníků přímé péče oddělení P2.

V obytném podkroví se nachází oddělení P3 s celkovou kapacitou 15 lůžek a samostatná místnost pro rehabilitaci.

Uživatelé mají v letním období k dispozici venkovní bazén, který se nachází za budovou Domova a během celého roku je k dispozici tělocvična v suterénu budovy Domova, která je vybavena pojízdnou plošinou pro imobilní uživatele.