Jak si podat žádost - CHB

Vyzvednete si buď přímo v zařízení v budově zámku (na recepci nebo na sociálním úseku) formulář žádosti o poskytování služby, o kterou máte Vy nebo Váš blízký zájem:

  • Žádost o poskytování sociální služby do CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Také máte možnost si formulář stáhnout z těchto stránek (viz hlavní panel nabídky).

Pokud si nemůžete žádost vyzvednout osobně nebo nemáte možnosti si ji vytisknout, můžete kontaktovat sociální pracovnici zařízení (viz kontakty) a ta Vám formulář zašle poštou.

 

Žádost vyplníte podle pokynů a s Vyjádřením lékaře (tiskopis je součástí formuláře žádosti) zašlete na adresu:

Sociální služby Šebetov, p.o.

679 35 Šebetov 1

 

Žádost musí být vlastnoručně podepsaná. Pokud ze zdravotních důvodů není podpis možný, vyžádejte si prosím od Vašeho lékaře potvrzení, že ze zdravotních důvodů nemůžete žádost podepsat.

 

Nezapomeňte kromě Vyjádření lékaře přiložit Rozsudek o omezení ve svéprávnosti, pokud se jedná o Vašeho blízkého, který byl omezený ve svých právech. Na Rozsudku musí být vyznačeno nabytí právní moci.

 

Před vyplněním žádosti doporučujeme, abyste si sjednal(a) osobní schůzku s pracovnicí sociálního úseku, která Vám poskytne všechny základní informace o námi poskytované sociální službě.

Telefonický kontakt : 516 465 438 nebo 721 606 035 Šárka Zemánková, DiS.

 

Jaký je další postup po podání žádosti?

Žádost je zaevidována (postup upravuje Metodický pokyn ST 3) a projednána příslušnou komisí.

Písemné vyjádření k podané žádosti Vám přijde v rozmezí do 30 nebo 60 dnů (pokud je třeba doplnit chybějící údaje) od podání žádosti, případně i déle, pokud nebudou dodány potřebné přílohy.

Dozvíte se, zda žádost byla zařazena do EVIDENCE ŽADATELŮ O SLUŽBU CHB či byla zamítnuta. Pokud je žádost zamítnuta, bude v písemném vyrozumění vždy uveden důvod zamítnutí.

 

Jaké je kritérium pro vybrání žadatele na uvolněné místo?

Při uvolnění místa se při výběru nového uživatele přihlíží zejména k nepříznivé sociální situaci žadatele. 

Nepřihlíží se k datu podání žádosti – číselný pořadník se nevede. Přednost mají žadatelé, kteří se ocitli ve velmi nepříznivé sociální situaci.

V úvahu se dále musí brát okolnost, na jakém bytě a pokoji se uvolněné lůžko nachází (např. zda se jedná o pokoj, kde je spolubydlícím muž či žena).

 

Kritéria zařazení žádosti dle stupně naléhavosti:

Osoby, které jsou ve velmi nepříznivé sociální situaci, kterou je třeba co nejdříve řešit, např.:

  • potřebují podporu a dopomoc v některých základních životních oblastech a blízká osoba, která žadateli doposud tuto podporu a péči zajišťovala, byla hospitalizována v nemocnici s prognózou i nadále zhoršujícího se zdravotního stavu či zemřeli.

    Jiní příbuzní nemohu péči poskytovat či je žadatel úplně osamělí a hrozí mu sociální izolace a nejsou saturovány v plném rozsahu jeho základní životní potřeby. sociální služba, která by náležitou dopomoc a péči poskytovala, …. apod.

  • urgují v důsledku nastalé tíživé sociální nebo zhoršené zdravotní situace naléhavost umístění do Chráněného bydlení (např. změnily se rodinné poměry – dosavadní pečující již nemůže péči a podporu nadále zajišťovat z různých důvodů).

  • o žadatele, který potřebuje podporu či případnou dopomoc další osoby, se starají rodiče či další příbuzní, kteří pro svůj věk a zhoršující se zdravotní potíže nemohou péči a podporu zajišťovat v plném rozsahu,

  • podporu či dopomoc nelze zajistit jinými sociálními službami (pečovatelská služba, asistenční služba,…).

     

 

Jakým způsobem se dozvíte, že se uvolnilo vhodné místo pro Vás a můžete nastoupit?

 

Ředitelka zařízení Vám zašle dopis - Rozhodnutí o přijetí. Dále Vás bude sociální pracovnice bude telefonicky kontaktovat a domluví s Vámi sociální šetření. S dostatečným předstihem se potom dozvíte termín a čas nástupu a domluvíte se, jaké věci si máte s sebou přivézt.

Pokud Vám nebude termín vyhovovat, lze nástup odložit na jiný den.

 

Jak si podat žádost do CHB v alternativní podobě najdete zde: /data/File/JAK SI PODAT ŽÁDOST - CHB.docx