Dokumenty

 • ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠEBETOV, p.o.

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DOZP a úseku zdravotní péče

   

 • VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 • Dostupné i v alternativní podobě

   

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DOZP a úseku zdravotní péče a na informačních nástěnkách pro uživatele služby DOZP

   

 • SEZNAM STANDARDŮ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE

   

  ST 1 / DOZP – CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 2 / DOZP – OCHRANA PRÁV OSOB

  ST 3 / DOZP – JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

  ST 4 / DOZP – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 5 / DOZP – INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 6 / DOZP – DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSOBNÍ ÚDAJE

  ST 7 / DOZP – STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 8 / DOZP – NÁVAZNOST POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

  ST 9 / DOZP – PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 10 / DOZP – PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

  ST 11 / DOZP – MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 12 / DOZP – INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

  ST 13 / DOZP – PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

  ST 14 / DOZP – NOUZOVÁ A HAVARIJNÍ SITUACE

  ST 15 / DOZP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Dostupné i v alternativní podobě

   

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DOZP a úseku zdravotní péče a v alternativní podobě i na informačních nástěnkách pro uživatele služby DOZP

   

 • SEZNAM PRACOVNÍCH POSTUPŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PRÁCE

   

1/DOZP/ SOC POSTUP PŘI NÁSTUPU UŽIVATELE

2/DOZP/SOC POSTUP PŘI ADAPTAČNÍM PROCESU NOVÉHO

UŽIVATELE

3/DOZP/SOC POSTUP PŘI EVIDENCI ÚHRADY OD UŽIVATELE ZA POSKYTNUTOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU

4/DOZP/ SOC POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ S DEPOZITY

5/DOZP/ SOC POSTUP PŘI EVIDENCI A ÚHRADÁCH ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY POSKYTNUTÉ UŽIVATELŮM

6/DOZP/ SOC POSTUP PŘI EVIDENCI PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI

7/DOZP/ SOC POSTUP PŘI ÚHRADÁCH UŽIVATELE MIMO ZAŘÍZENÍ

8/DOZP/SOC POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

9/DOZP/ SOC POSTUP PŘI ÚMRTÍ UŽIVATELE

10/DOZP/ SOC POSTUP PŘI UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

11/DOZP/SOC POSTUP PŘI PŘEDÁVÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK UŽIVATELŮM

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DOZP (pracovní postupy platné vždy pro příslušný úsek)

 

 • SEZNAM PRACOVNÍCH POSTUPŮ NA ÚSEKU PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE

   

1/DOZP/ PPP UBYTOVÁNÍ

2/DOZP/ PPP ÚKLID, PRANÍ A DROBNÉ OPRAVY LOŽNÍHO A OSOBNÍHO PRÁDLA A OŠACENÍ, ŽEHLENÍ

3/DOZP/ PPP POSKYTNUTÍ STRAVY, POMOC A PODPORA PŘI PODÁVÁNÍ JÍDLA A PITÍ

4/DOZP/ PPP POMOC PŘI PROSTOROVÉ ORIENTACI, SAMOTNÉM POHYBU VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTORU

5/DOZP/ PPP POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY

6/DOZP/ PPP POMOC PŘI PÉČI O VLASY A NEHTY

7/DOZP/ PPP POMOC PŘI POUŽITÍ WC

8/DOZP/PPP VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘIMĚŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

9/DOZP/ PPP SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

10/DOZP/ PPP PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ UŽIVATELE

11/DOZP/ PPP PÉČE O OSOBNÍ HYGIENU UŽIVATELŮ – KOUPEL

12/DOZP/ PPP KOUŘENÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠEBETOV

13/DOZP/ PPP POMOC PŘI PŘESUNU NA LŮŽKO NEBO INVALIDNÍ VOZÍK, POMOC PŘI VSTÁVÁNÍ Z LŮŽKA, ULÉHÁNÍ, ZMĚNĚ POLOH

14/DOZP/ PPP NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

15/DOZP/ PPP POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC

16/DOZP/ PPP MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

17/DOZP/PPP METODY PRÁCE S UŽIVATELI S NARUŠENÝMI KOMUNIKAČNÍMU SCHOPNOSTMI

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DOZP (pracovní postupy platné vždy pro příslušný úsek)

 

 • SEZNAM VNITŘNÍCH METODICKÝCH POSTUPŮ NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍ PÉČE

   

  VMP 1 / ZDRAV PŘEHLED POUŽÍVANÉ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUEMNTACE A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 2 / ZDRAV PŘEKLAD UŽIVATELE DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 3 / ZDRAV PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ LÉKŮ - p.o., p. r., p. v., u.d., u.v.

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 4 / 2016 PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ LÉKŮ INJEKČNÍ FORMOU - i.d., s.c., i.m., i.v.

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 5 / ZDRAV ODBĚR BILOGICKÉHO MATERIÁLU

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 6 / ZDRAV PŘÍPRAVA A APLIKACE INFUZNÍ TERAPIE

  – zavedení PŽK

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP7/ZDRAV APLIKACE LÉČEBNÉ INHALAČNÍ TERAPIE, OXYGENOTERAPIE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 8 / ZDRAV OŠETŘOVÁNÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

  - zavádění PMK u žen

  - jednorázové cévkování

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 9 / ZDRAV APLIKACE OČISTNÉHO KLYZMATU

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 10 / ZDRAV OŠETŘOVÁNÍ A PÉČE O STOMIE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 11 / ZDRAV VYŠETŘENÍ KLIENTA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

  - orientační stanovení glykemie glukometrem

  - ošetření kožních lézí – biolampa

  - užití přístrojové techniky při ošetřovatelské rehabilitaci

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 12 / ZDRAV MĚŘENÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ

  - měření TK, P, dechu, TT

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 14 / ZDRAV NUTRIČNÍ PÉČE – perorální, enterální a parenterální formy podávání stravy

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 15 / ZDRAV PÉČE O RÁNY – prevence a léčba dekubitů a jiných chronických ran

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 16 / ZDRAV VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČE A STOLICE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 17 / ZDRAV BEZPEČNOST UŽIVATELE – PREVENCE A MONITORING PÁDŮ

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 18 / ZDRAV DESINFEKČNÍ PROGRAM – manipulace s prádlem, manipulace s odpady

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 19 / ZDRAV UŽÍVÁNÍ OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ POHYB OSOB – restriktivní opatření

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP20/ZDRAV POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI

  - Urgentní stavy

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 21 / ZDRAV HODNOCENÍ BOLESTI

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP

  VMP 22 / ZDRAV ÚMRTÍ UŽIVATELE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DOZP a úseku sociální práce

   

 • k dispozici na sekretariátě, úseku zdravotní péče, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DOZP (pracovní postupy platné vždy pro příslušný úsek)