Dokumenty

 • ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠEBETOV

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DZR a úseku zdravotní péče

   

 • VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 • Dostupné i v alternativní podobě

   

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DZR a úseku zdravotní péče a na informačních nástěnkách pro uživatele služby DZR

   

 • SEZNAM STANDARDŮ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE

  ST 1 / DZR – CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 2 / DZR – OCHRANA PRÁV OSOB

  ST 3 / DZR – JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

  ST 4 / DZR – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 5 / DZR – INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 6 / DZR – DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSOBNÍ ÚDAJE

  ST 7 / DZR – STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 8 / DZR – NÁVAZNOST POSKYTOVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

  ST 9 / DZR – PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 10 / DZR – PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

  ST 11 / DZR – MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  ST 12 / DZR – IFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

  ST 13 / DZR – PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

  ST 14 / DZR – NOUZOVÁ A HAVARIJNÍ SITUACE

  ST 15 / DZR – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Dostupné i v alternativní podobě

   

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DZR a úseku zdravotní péče a v alternativní podobě i na informačních nástěnkách pro uživatele služby DZR

   

 • SEZNAM PRACOVNÍCH POSTUPŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PRÁCE

1/DZR/ SOC - POSTUP PŘI NÁSTUPU UŽIVATELE

2/DZR/ SOC - POSTUP PŘI ADAPTAČNÍM PROCESU NOVÉHO UŽIVATELE

3/DZR/ SOC - POSTUP PŘI EVIDENCI ÚHRADY OD UŽIVATELE ZA POSKYTNUTOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU

4/DZR/ SOC - POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ S DEPOZITY

5/DZR/ SOC - POSTUP PŘI EVIDENCI A ÚHRADÁCH ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY POSKYTNUTÉ UŽIVATELŮM

6/DZR/ SOC - POSTUP PŘI EVIDENCI PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI

7/DZR/ SOC - POSTUP PŘI ÚHRADÁCH UŽIVATELE MIMO ZAŘÍZENÍ

8/DZR/ SOC - POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

9/DZR/ SOC - POSTUP PŘI ÚMRTÍ UŽIVATELE

10/DZR/ SOC - POSTUP PŘI UKONČENÍ POSKYSTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

11/DZR/ SOC - POSTUP PŘI PŘEDÁVÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK UŽIVATELŮM

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DZR ( pracovní postupy platné vždy pro příslušný úsek )

 

 • SEZNAM PRACOVNÍCH POSTUPŮ NA ÚSEKU PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE

1/DZR/ PPP - UBYTOVÁNÍ

2/DZR/ PPP - ÚKLID, PRANÍ A DROBNÉ OPRAVY LOŽNÍHO A OSOBNÍHO PRÁDLA A OŠACENÍ, ŽEHLENÍ

3/DZR/ PPP - POSKYTNUTÍ STRAVY, POMOC A PODPORA PŘI PODÁVÁNÍ JÍDLA A PITÍ

4/DZR/ PPP - POMOC PŘI PROSTOROVÉ ORIENTACI, SAMOTNÉM POHYBU VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTORU

5/DZR/ PPP - POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY

6/DZR/ PPP - POMOC PŘI PÉČI O VLASY A NEHTY

7/DZR/ PPP - POMOC PŘI POUŽITÍ WC

8/DZR/ PPP - VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘIMĚŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO

PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

9/DZR/ PPP - SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

10/DZR/ PPP - PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ UŽIVATELE

11/DZR/ PPP - PÉČE O OSOBNÍ HYGIENU UŽIVATELŮ – KOUPEL

12/DZR/ PPP - KOUŘENÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠEBETOV

13/DZR/ PPP - POMOC PŘI PŘESUNU NA LŮŽKO NEBO INVALIDNÍ VOZÍK

POMOC PŘI VSTÁVÁNÍ Z LŮŽKA, ULÉHÁNÍ, ZMĚNĚ POLOH

14/DZR/ PPP - NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

15/DZR/ PPP - POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC

16/DZR/ PPP - MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

17/DZR/ PPP - METODY PRÁCE S UŽIVATELI S NARUŠENÝMI KOMUNIKAČNÍMU SCHOPNOSTMI

 • k dispozici na sekretariátě, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DZR (pracovní postupy platné vždy pro příslušný úsek )

 

 • SEZNAM VNITŘNÍCH METODICKÝCH POSTUPŮ NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍ PÉČE

  VMP 1 / ZDRAV PŘEHLED POUŽÍVANÉ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE A JEJI ZPRACOVÁNÍ

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 2 / ZDRAV PŘEKLAD UŽIVATELE DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 3 / ZDRAV PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ LÉKŮ - p.o., p. r., p. v., u.d., u.v.

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 4 / ZDRAV PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ LÉKŮ INJEKČNÍ FORMOU - i.d., s.c., i.m., i.v.

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 5 / ZDRAV ODBĚR BILOGICKÉHO MATERIÁLU

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 6 / ZDRAV PŘÍPRAVA A APLIKACE INFUZNÍ TERAPIE

  – zavedení PŽK

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 7 / ZDRAV APLIKACE LÉČEBNÉ INHALAČNÍ TERAPIE, OXYGENOTERAPIE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 8 / ZDRAV OŠETŘOVÁNÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

  - zavádění PMK u žen

  - jednorázové cévkování

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 9 / ZDRAV APLIKACE OČISTNÉHO KLYZMATU

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 10 / ZDRAV OŠETŘOVÁNÍ A PÉČE O STOMIE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 11 / ZDRAV VYŠETŘENÍ KLIENTA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

  - orientační stanovení glykemie glukometrem

  - ošetření kožních lézí – biolampa

  - užití přístrojové techniky při ošetřovatelské rehabilitaci

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  VMP 12 / ZDRAV MĚŘENÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ

  - měření TK, P, dechu, TT

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 13 / ZDRAV NÁCVIK A ZAUČENÍ APLIKACE INZULÍNU

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 14 / ZDRAV NUTRIČNÍ PÉČE – perorální, enterální a parenterální formy podávání stravy

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 15 / ZDRAV PÉČE O RÁNY – prevence a léčba dekubitů a jiných chronických ran

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 16 / ZDRAV VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČE A STOLICE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 17 / ZDRAV BEZPEČNOST UŽIVATELE – PREVENCE A MONITORING PÁDŮ

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 18 / ZDRAV DESINFEKČNÍ PROGRAM – manipulace s prádlem, manipulace s odpady

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 19 / ZDRAV UŽÍVÁNÍ OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ POHYB OSOB – restriktivní opatření

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 20 / ZDRAV POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI

  - urgentní stavy

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 21 / ZDRAV HODNOCENÍ BOLESTI

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  VMP 22 / ZDRAV ÚMRTÍ UŽIVATELE

  platné pro pracovníky úseku zdravotní péče a úseku přímé obslužné péče DZR

  a úseku sociální práce

   

 • k dispozici na sekretariátě, úseku zdravotní péče, na úseku sociální práce a na všech odděleních úseku přímé obslužné péče DZR ( pracovní postupy platné vždy pro příslušný úsek )