Ceník za služby pro CHB

CENÍK PRO SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠEBETOV, p.o.

 

Ceník úhrad za poskytnuté služby s účinností od 1. 6. 2021

Tento ceník nahrazuje ceník za poskytnuté služby z 3.12.2019

Poskytnutí ubytování

Poskytnutím ubytování se rozumí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Úhrada dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů může dosáhnout maximální výše 210 Kč denně.

 

 

BYTY ŠEBETOV

 

ÚHRADA:

 

BYT ŠEBETOV

Šebetov 93/1, 679 35 Šebetov

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

195 Kč

5 850 Kč

       

 

BYT č. II. ŠEBETOV

Šebetov 93/2, 679 35 Šebetov

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

195 Kč

5 850 Kč

 

 

 

BYT ŠEBETOV

Šebetov 177, 679 35 Šebetov

  

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

205 Kč

6 150 Kč

       

 

BYT ŠEBETOV

Šebetov 172, 679 35 Šebetov

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

205 Kč

6 150 Kč

 

BYT ŠEBETOV

garsonka

Šebetov 277, 679 35 Šebetov

 

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

205 Kč

      6 150 Kč

 

 

 

BYTY BOSKOVICE

 

ÚHRADA:

 

BYT BOSKOVICE

Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

205 Kč

6 150 Kč

 

BYT BOSKOVICE

Na Chmelnici 2411/1, 680 01 Boskovice

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

205 Kč

6 150 Kč

 

BYT BOSKOVICE

Lidická 2594/23, 680 01 Boskovice

ÚHRADA ZA 1 DEN

 

ÚHRADA ZA MĚSÍC

(30 DNŮ)

 

205 Kč

6 150 Kč

 

Úkony péče

Za podporu a pomoc při poskytování sociální služby Chráněné bydlení hradí uživatelé služby úhradu podle skutečně poskytnutých úkonů ve výši, která nesmí překročit maximální výši uvedenou ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel účtovat za poskytované úkony péče měsíčně maximálně do výše přiznaného příspěvku na péči. Poskytované úkony přesahující částku přiznaného příspěvku na péči nebudou uživateli účtovány.

V případě, že uživatel není příjemcem příspěvku na péče, jsou uživateli poskytovány úkony péče bez úhrady. 

 

 

Popis úkonů péče:

Stanovená úhrada:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů.

130 Kč/hod

 1. Podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci  s nákupy a běžnými pochůzkami.

 

130 Kč/hod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu        s přirozeným sociálním prostředím.

130 Kč/hod

 1. Nácvik a upevňování motorických, psychických     a sociálních schopností a dovedností.

130 Kč/hod

 1. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.

130 Kč/hod

 1. Podpora v oblasti partnerských vztahů

130 Kč/hod

 1. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

 

130 Kč/hod

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

130 Kč/hod

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

130 Kč/hod

Sociálně terapeutické činnosti

 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 

130 Kč/hod

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí uplatňování práv a oprávněných zájmů

130 Kč/hod

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

130 Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při použití WC.

130 Kč/hod

 

Stravování

Stravování je řešeno za podpory či pomoci asistentů dle Vnitřních pravidel Chráněného bydlení, které uživatel obdrží vždy před podpisem smlouvy.

Uživatel má možnost odebírat oběd z centrální kuchyně Sociálních služeb Šebetov, p.o. v ceně dle aktuálních ceníku.

 

K 1. 1. 2020 je cena oběda stanovena na 75,- Kč.

Snídaně, svačiny, večeře a obědy (mimo odebrané z centrální kuchyně) si připravují uživatelé za podpory asistenta.

 

Nákup potravin a surovin si hradí uživatelé sami ze svých finančních prostředků.

 

 

V Šebetově dne: 31.5.2021

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA

ředitelka, v.r.